Xin chào,


ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân khi quý vị đăng ký với Chúng tôi. Khi quý vị đăng ký, chúng tôi sẽ đề nghị cung cấp các thông tin về tên, địa chỉ email, ảnh đại diện. Các thông tin này được lưu trữ trên máy chủ của Chúng tôi để phân biệt quý vị và các người dùng khác.

Chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của quý vị ra ngoài.